diagwnismos colore colori

Τρόπος & όροι συμμετοχής για Χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό Colore Colori

Τρόπος Συμμετοχής

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με τον εξής τρόπο:

 1. Στην παραλαβή του νέου σας Colore Colori, βεβαιωθείτε πως περιέχεται το έντυπο με τους όρους κάλυψης της εγγύησης και τον κωδικό ενεργοποίησής της. Ο αριθμός εγγύησης αρχίζει με 2 λατινικά γράμματα και ακολουθούν 5-6 αριθμοί
 2. Μπείτε στο https://colorecolori.gr/engyisi/
 3. Συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία που ζητώνται μαζί με τον κωδικό εγγύησης
 4. Πατήστε αποστολή

Η ενεργοποίηση & συμμετοχή σας στο διαγωνισμό θα ολοκληρωθεί επιτυχώς.

cristougenniatikos diagwnismos

Όροι Συμμετοχής Για Χριστουγεννιάτικο Διαγωνισμό

 

 1. Η ανώνυμη εταιρία «Αφοί Σπυρόπουλοι» με το διακριτικό τίτλο «DECOREX SA», µε Α.Φ.Μ: 094511807 (εφεξής ο «η Εταιρεία») που εδρεύει στο Κορωπί (Ήρωνος 7, Κορωπί, Αττικής Τ.Κ. 19400), σε συνεργασία µε την εταιρεία: “33 Communication Μονοπρόσωπη ΙΚΕ”, που εδρεύει στο Χαλάνδρι, οδός Λ. Κηφισίας 282 και Ύδρας, διοργανώνουν προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) που θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, µέσω Διαδικτύου (Internet) µε τίτλο «Χριστουγεννιάτικος Διαγωνισμός Colore Colori» µε σκοπό να αναδειχθεί 1 νικητής που θα κερδίσει «Ένα χαλί επιλογής του, της σειράς Colore Colori με διαστάσεις 1,60×2,30» και θα έχει προωθητικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα θα διεξαχθεί µέσω ηλεκτρονικού προγράμματος.
 2. Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει από την Τετάρτη 13/12/2017 (και ώρα Ελλάδος 13:00) µέχρι και την Παρασκευή 5/1/2018 (και ώρα Ελλάδος 23:59). Συµµετοχές υποβαλλόµενες πριν ή µετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαµβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισµό.
 3. Δικαίωµα συµµετοχής στο Διαγωνισµό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που ενεργοποίησε την εγγύηση του χαλιού μετά την αγορά στο site της εταιρείας ενώ σε περίπτωση μη ενεργοποίησης της εγγύησης δεν μπορεί να υπάρξει συμμετοχή, είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Πρόσωπα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, τα οποία έχουν συμπληρώσει, όμως, το δέκατο τρίτο (13ο) έτος της ηλικίας τους, µπορούν να συµµετάσχουν στο Διαγωνισµό, εφ’ όσον έχουν συναινέσει προς τούτο οι έχοντες κατά νόµο την επιµέλεια αυτών. Η συµµετοχή στον Διαγωνισµό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων καθώς και των όρων χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρµας , καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιµοποιείται για την συµµετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισµού.
 4. Απαγορεύεται η συµµετοχή στο Διαγωνισµό των εργαζοµένων στις εταιρείες: DECOREX SA και 33Communication Μονοπρόσωπη ΙΚΕ., καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθµού και των συζύγων αυτών.
 5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, απαιτείται ο συµµετέχων μετά την αγορά χαλιού μεταξύ του διαστήματος που διεξάγεται ο διαγωνισμός Colore Colori, να µπει στο https://colorecolori.gr/engyisi/ και να εισάγει τα στοιχεία που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της εγγύησης. Χωρίς την ενεργοποίηση της εγγύησης δεν μπορεί να λάβει μέρος.
 6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ : Μετά από την έγκυρη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, ένας (1) νικητής και ένας (1) επιλαχών θα αναδειχθούν την Δευτέρα πέντε (8) Ιανουαρίου µέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης µε τεχνικά µέσα που εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της 33 Communication. Ο ένας (1) νικητής και ένας (1) επιλαχών θα ανακοινωθούν Δευτέρα 8 Ιανουαρίου στις 12:00 το µεσηµέρι στη σελίδα της εταιρίας στο facebook, https://www.facebook.com/colorecoloriecorugs/ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας στην ενότητα Νέα, https://colorecolori.gr/blog/nea/. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη της Εταιρείας πως ένας συµµετέχων χρησιµοποιεί στοιχεία που δεν αντιστοιχούν σε πραγµατικά φυσικά πρόσωπα, είναι στην ευχέρεια της Εταιρείας ο συµµετέχων αυτός να αποκλειστεί. Ο νικητής θα ενηµερωθεί µε προσωπικό µήνυµα στο email καθώς και τηλεφωνικά με βάση όσα έχει καταχωρήσει κατά την ενεργοποίηση της εγγύησης. Ο νικητής θα κληθεί να αποδεχθεί το δώρο του εντός δέκα (10) ηµερών μετά την αποστολή του email. Αν ο νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο του και δεν επικοινωνήσει εντός 10 ηµερών, τότε χάνει το δικαίωµά του επί του δώρου και η διαδικασία επαναλαμβάνεται µε τον επιλαχόντα.
 7. ΔΩΡΑ-ΕΠΑΘΛΑ: Κατά την ηλεκτρονική κλήρωση θα αναδειχθεί 1 τυχερός ο οποίος θα κερδίσει ένα χαλί Colore Colori διαστάσεων 1,60χ2,30 δικής του επιλογής και 1 επιλαχών σε περίπτωση που ο νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο του. Σε περίπτωση που το δώρο κερδίσει ανήλικος είναι απαραίτητη η γραπτή γονική συναίνεση. Η παραλαβή του δώρου θα πραγµατοποιηθεί αυστηρά μετά από συνεννόηση κατά την επικοινωνία του νικητή για την αποδοχή του δώρου.
 8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ :Υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω οριζόµενων η στο πλαίσιο του Διαγωνισµού και της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων θα λάβει χώρα ως ακολούθως: Κάθε συµµετέχων στον διαγωνισµό οφείλει να ενεργεί νόµιµα και µέσα στα πλαίσια των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε διαφορετική περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει τη συµµετοχή του και να προβεί σε κάθε νόµιµη ενέργεια. Με την συµµετοχή στον Διαγωνισµό, ο διαγωνιζόµενος συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισµού ή και µετά το πέρας αυτού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδοµένα, που αποστέλλουν οι διαγωνιζόµενοι, θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας µε αυτοµατοποιηµένες ή / και µη αυτοµατοποιηµένες µεθόδους, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισµού. Τα προσωπικά δεδοµένα θα διατηρηθούν και θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία και τις συνεργαζόµενες µε αυτήν επιχειρήσεις – πέραν του ανωτέρω σκοπού – και για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της Εταιρείας µε email για νέα ή προσφορές κλπ. Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται και σε περίπτωση τυχόν διακοπής ή προβλήµατος κατά την διεξαγωγή του διαγωνισµού, λόγω κακής λειτουργίας της ηλεκτρονική εφαρµογής. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει µε κάθε τρόπο και µέσο (π.χ. στο Διαδίκτυο, στα ΜΜΕ κλπ.) τη συµµετοχή των χρηστών στον εν λόγω Διαγωνισµό, χωρίς την συγκατάθεση τους, ακόµη και µετά την λήξη του ως άνω Διαγωνισµού. Εξυπακούεται ότι οι χρήστες δεν θα δικαιούνται οιασδήποτε αµοιβής ή αποζηµίωσης ή οποιασδήποτε άλλης παροχής για την ανωτέρω αναφερόµενη δηµοσίευση κλπ., καθώς και για οποιαδήποτε διαφηµιστική εκµετάλλευση του Διαγωνισµού από την Εταιρεία.
 9. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως, ενδεικτικώς, να µεταθέσει τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισµού, να αλλάξει τα προσφερόµενα δώρα σύµφωνα µε την κρίση της, καθώς και να µαταιώσει τον Διαγωνισµό για οποιονδήποτε λόγο, ενηµερώνοντας σχετικά το κοινό µέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, και της σελίδας της εταιρίας στο facebook καθώς και µε κάθε πρόσφορο µέσο και χωρίς να φέρει ουδεµία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόµενου ή µη.
 10. Η συµµετοχή στον Διαγωνισµό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζοµένων στο διαδίκτυο µε δικά τους τεχνικά µέσα και δαπάνες.
 11. Η συµµετοχή στον Διαγωνισµό δεν δηµιουργεί κανένα δικαίωµα κατά της Εταιρείας ή της περιουσίας της, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.
 12. Μετά τη λήξη του Διαγωνισµού, καθώς και τη διανοµή του δώρου, κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα, κάθε υποχρέωση της εταιρείας έναντι των συµµετεχόντων παύει να υφίσταται.
 13. Οι όροι του διαγωνισµού κατατέθηκαν στον Συµβολαιογράφο Ιωάννη Κοντάκο του Δημοσθένους, µε έδρα την Χαριλάου Τρικούπη 146 & τηλέφωνο 210-8078188, Νέας Ερυθραίας.